Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Mout Media: de eenmanszaak Mout Media, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80339794
1.2. Skere Student: Skere Student is een handelsnaam van Mout Media.
1.3. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mout Media en/of Skere Student een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Mout Media en/of Skere Student voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: (I) het uitvoeren van het management van een aantal influencers, die onder contract staan met Mout Media en waarvoor Mout Media het contact onderhoudt met (potentiële) klanten van deze influencers teneinde te proberen voor hen tot de beste overeenkomst te komen met deze (potentiële) cliënten.
Alsook het maken van gesponsorde content voor bedrijven welke gepost wordt op social media kanalen zoals Instagram, TikTok en de blog van Skere Student. Tevens het aanbieden van diensten op het gebied van consultancy over verschillende financial business onderwerpen en het uitbrengen van advies, het geven van lezingen en/of workshops, het aanbieden van online cursussen en templates en het organiseren van netwerkborrels voor studenten. 
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mout Media en/of Skere Student enerzijds en de klant anderzijds krachtens welke Mout Media en/of Skere Student de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Mout Media en/of Skere Student.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Mout Media en/of Skere Student worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 
1.10. Website: https://skerestudent.com. 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mout Media en/of Skere Student gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Mput Media en Skere Student en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Mout Media en/of Skere Student zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Mout Media en/of Skere Student zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod aan de klant is medegedeeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Tevens is het aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid. Zolang de klant het aanbod nog niet heeft geaccepteerd, zijn Mout Media en/of Skere Student gerechtigd het aanbod in te trekken.
3.2. Mout Media en/of Skere Student zullen in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst. 
3.3. Mout Media en/of Skere Student behouden zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Mout Media en/of Skere Student starten met de uitvoering van de opdracht. Tevens behouden Mout Media en/of Skere Student zich het recht voor om het volledige bedrag vooraf aan de klant in rekening te brengen.
3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Mout Media en/of Skere Student afhangen van feedback of input van de klant, zijn Mout Media en/of Skere Student nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Mout Media en/of Skere Student zijn dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven en te besluiten verouderde (meer dan 14 dagen) content niet meer online te zetten. Eventuele kosten voor het opnieuw maken van content komt voor rekening van de klant.  
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, hebben Mout Media en/pf Skere Student het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Mout Media en/of Skere Student zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.8. Alle door Mout Media en/of Skere Student gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, reiskosten á €0,23 ex btw per kilometer en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. Mout Media en/of Skere Student behouden zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Mout Media en/of Skere Student zich hebben gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan zijn Mout Media en/of Skere Student bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.11. Binnen een opdracht voor gesponsorde content en/of blogs is het mogelijk om door middel van één revisieronde correcties aan Skere Student door te geven, tenzij anders overeengekomen. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De correcties dienen binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Skere Student.
3.12. In geval van wijziging van de opdracht, correcties die na 7 dagen worden aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zullen door Mout Media en/of Skere Student meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende tarief van Mout Media en/of Skere Student.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Mout Media en/of Skere Student verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding. 
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zullen Mout Media en/of Skere Student binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Mout Media en/of Skere Student hebben het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze alleen na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant enerzijds en Mout Media en/of Skere Student anderzijds zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Mout Media en/of Skere Student wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen of ingehuurde derden, te vergoeden. 
4.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen lezing, training of workshop, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 30 dagen: 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 29 en 14 dagen: 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 13 en 7 dagen: 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 7 dagen of indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de uitvoering van de diensten aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

4.8. Indien Mout Media en/of Skere Student, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, zijn Mout Media en/of Skere Student gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Mout Media en/of Skere Student in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Mout Media en/of Skere Student uitgevoerde werkzaamheden en ingehuurde derden te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.
4.9. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Mout Media en/of Skere Student zullen, voor zover dit binnen hun mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
4.10. Mout Media en/of Skere Student behouden zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MOUT MEDIA EN/OF SKERE STUDENT
5.1. Mout Media en/of Skere Student garanderen dat de aan hun verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Mout Media en/of Skere Student spannen zich in om de gegevens die Mout Media en/of Skere Student voor de klant opslaan zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dienen Mout Media en/of Skere Student met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Mout Media en/of Skere Student zijn gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Mout Media en/of Skere Student en/of overige promotionele uitingen van Mout Media en/of Skere Student.
5.5. Mout Media en/of Skere Student zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met de klant tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
5.6. Mout Media en/of Skere Student behouden zich het recht voor om, indien de klant content die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert en/of wenst te leveren en/of aan te bevelen, de opdracht te weigeren en de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.
5.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Skere Student biedt de te publiceren content aan de klant aan ter controle alvorens de content online gezet wordt. Na akkoord van de klant met betrekking tot de content, is Skere Student niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden in de gepubliceerde content. 
5.8. Mout Media en/of Skere Student houden de klant, voor zover noodzakelijk, op de hoogte van de werkzaamheden en de uitvoering van de diensten.
5.9. Mout Media en/of Skere Student zijn gerechtigd om met (potentiële) cliënten van de klant overeenkomsten, ongeacht de aard ervan, aan te gaan. 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Mout Media en/of Skere Student te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Mout Media en/of Skere Student onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Mout Media en/of Skere Student om verzoeken. 
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mout Media en/of Skere Student zijn verstrekt, hebben Mout Media en/of Skere Student het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Mout Media en/of Skere Student steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Mout Media en/of Skere Student geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Mout Media en/of Skere Student binnen 14 dagen na levering van de dienst en/of na afronding van het traject. De klant vrijwaart Mout Media en/of Skere Student van alle diensten en producten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Mout Media en/of Skere Student nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens zijn Mout Media en/of Skere Student niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Mout Media en/of Skere Student inloggegevens aan de klant verstrekken, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Mout Media en/of Skere Student zijn niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mogen erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Mout Media en/of Skere Student tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de gemaakte content en/of blogs zonder voorafgaand overleg met Mout Media en/of Skere Student. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met Mout Media en/of Skere Student, wijzigingen aanbrengt zijn Mout Media en/of Skere Student niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
6.10. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, online cursus of template zoals een Excel sheet te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Mout Media en/of Skere Student te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Mout Media en/of Skere Student opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 7 dagen na akkoord de offerte aan Mout Media en/of Skere Student aan te leveren. 
7.2. Een door Mout Media en/of Skere Student vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raken Mout Media en/of Skere Student niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Mout Media en/of Skere Student, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Mout Media en/of Skere Student mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
7.5. Aan de leveringsplicht van Mout Media en/of Skere Student zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mout Media en/of Skere Student geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.6. De content en de bijbehorende (digitale) producten welke door Skere Student worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten en/of content mogen niet worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Mout Media en/of Skere Student verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mout Media en/of Skere Student bieden de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. 
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Mout Media en/of Skere Student.
8.4. In geval van niet-tijdige betaling kunnen Mout Media en/of Skere Student besluiten hun werkzaamheden stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet-tijdige betaling regelmatig voorkomt, kunnen Mout Media en/of Skere Student besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen hebben Mout Media en/of Skere Student voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Mout Media en/of Skere Student elektronisch factureren. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behouden Mout Media en/of Skere Student zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Mout Media en/of Skere Student verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Mout Media of Skere Student kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zullen Mout Media en/of Skere Student een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.11. Alle door Mout Media en/of Skere Student geleverde producten en diensten blijven eigendom van Mout Media en/of Skere Student totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Mout Media en/of Skere Student zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, technieken, templates, bestanden, content, blogs strategieën, en instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Mout Media en/of Skere Student tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
9.2. De door Mout Media en/of Skere Student geleverde Diensten of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mout Media en/of Skere Student en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Mout Media en/of Skere Student.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Mout Media en/of Skere Student ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Mout Media en/of Skere Student, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Mout Media en/of Skere Student zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Mout Media en/of Skere Student plaatst of aan Mout Media en/of Skere Student toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Mout Media en/of Skere Student vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 
9.7. Bij inbreuk hebben Mout Media en/of Skere Student recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hen gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.8. De klant krijgt na levering van de diensten, de content en/of blogs een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de content en/of blogs. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde content en/of blogs uit. 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Mout Media en/of Skere Student enerzijds en de klant anderzijds is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Mout Media en/of Skere Student gehouden zijn hun verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Mout Media en/of Skere Student kunnen als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Mout Media en/of Skere Student zijn geadviseerd. 
10.3. Indien Mout Media en/of Skere Student onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk worden gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant. 
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 zijn Mout Media en/of Skere Student dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mout Media en/of Skere Student aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mout Media en/of Skere Student toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Mout Media en/of Skere Student sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Mout Media en/of Skere Student geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Mout Media en/of Skere Student.
10.6. Mout Media en/of Skere Student zijn in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. De klant vrijwaart Mout Media en/of Skere Student voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Mout Media en/of Skere Student.
10.8. Skere Student geeft geen garanties over het bereik van de te publiceren content en is nimmer aansprakelijk voor het wel of niet bereiken van een vooraf ingeschat aantal personen en/of views.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Mout Media en/of Skere Student zijn niet gehouden aan hun verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Mout Media en/of Skere Student zijn bij hun activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Mout Media en/of Skere Student weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen. Mout Media en/of Skere Student kunnen derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Mout Media en/of Skere Student een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Mout Media en/of Skere Student onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Skere Student, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Mout Media en/of Skere Student, wanprestatie door leveranciers van Mout Media en/of Skere Student waardoor Mout Media en/of Skere Student hun verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Mout Media en/of Skere Student of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht hebben Mout Media en/of Skere Student tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Mout Media en/of Skere Student in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGIN
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 
12.3. Beide partijen, zowel de klant als Mout Media en/of Skere Student, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kunnen Mout Media en/of Skere Student de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Mout Media en/of Skere Student voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Mout Media en/of Skere Student;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Mout Media en/of Skere Student zullen wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Mout Media en/of Skere Student vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Mout Media en/of Skere Student behouden het recht om de door hun gehanteerde algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Mout Media en/of Skere Student overgaan tot wijziging van de voorwaarden, stellen zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Mout Media en/of Skere Student zullen bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Mout Media en/of Skere Student in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Mout Media en/of Skere Student worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Mout Media en/of Skere Student aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Mout Media en/of Skere Student.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Mout Media en/of Skere Student te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Mout Media en/of Skere Student, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN CURSUSSEN, TRAININGEN, TEMPLATES, LEZINGEN EN EVENTS SKERE STUDENT
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus of training al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Skere Student aan te bieden of te doen geven. 
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus of training en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Skere Student aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Skere Student in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Skere Student is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Skere Student, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. 
14.5. De inhoud van de online content, cursus of training welke door Skere Student worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.6. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving, tot het moment dat Skere Student besluit de content te verwijderen. Skere Student streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Skere Student besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website/leeromgeving, stelt Skere Student de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Skere Student meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden. 
14.7. De door Skere Student aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online diensten mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien Skere Student waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot de online content, is Skere Student gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.
14.8. Skere Student spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van het programma beschikbaar is. Skere Student verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
14.9. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de events van Skere Student vindt slechts plaats tot 48 uur na aankoop van het ticket voor het event, tenzij anders aangegeven.
14.10. Skere Student behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij events indien de klant door het gedrag een event belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
14.11. Skere Student is gerechtigd de events te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.
14.12. Indien Skere Student door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de livedag of groepssessie te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor het event voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan zijn, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN MOUT MEDIA
15.1. Onder verwijzing naar Artikel 1.4 van onderhavige algemene voorwaarden, betreffen de Diensten van Mout Media het uitvoeren van het management van een aantal influencers, die onder contract staan met Mout Media en waarvoor Mout Media het contact onderhoudt met (potentiële) klanten van deze influencers teneinde te proberen voor hen tot de beste overeenkomst te komen met deze (potentiële) cliënten.
15.2. Eventuele overeenkomsten met deze (potentiële) cliënten kunnen pas tot stand komen nadat Mout Media en de klant hiertoe overleg hebben gehad en de klant Mout Media schriftelijk bevestigt dat Mout Media zich kan inspannen de overeenkomst daadwerkelijk te sluiten. 
15.3. In het geval door tussenkomst van Mout Media tussen de klant en de (potentiële) cliënt een overeenkomst tot stand komt, vrijwaart de klant Mout Media voor iedere aanspraak door zowel de klant zelf als de cliënt in verband met deze overeenkomst tussen de klant en de cliënt.
15.4. Een overeenkomst tussen de klant en de cliënt laat onverlet dat Mout Media en/of Skere Student eveneens een overeenkomst, ongeacht vorm en inhoud, kunnen sluiten met deze cliënt.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mout Media en/of Skere Student en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mout Media en/of Skere Student alleen bindend indien en voor zover deze door Mout Media en/of Skere Student uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaarden.
16.3. Indien Mout Media en/of Skere Student op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijken van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Mout Media en/of Skere Student hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mout Media en/of Skere Student partij zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.7. De klant en Mout Media en/of Skere Student zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Mout Media en/of Skere Student en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: december 2023